Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gommans Campers V.o.f.

 

E-mail: info@gommanscampers.nl
Website: gommanscampers.nl

Definities

 1. Gommans Campers V.o.f.: Gommans Campers, gevestigd te Uden onder KvK nr. 86011227.
 2. Klant: degene met wie Gommans Campers V.o.f. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Gommans Campers V.o.f. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens Gommans Campers V.o.f..

 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Gommans Campers V.o.f. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte

staat vermeld.

 1. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

overeengekomen.

5. De vermelde merknamen van apparatuur in offertes zijn niet bindend. Het staat Gommans Campers V.o.f. vrij om een ander merk/model te plaatsen mits deze minstens van gelijke waarde is en dezelfde eigenschappen heeft. 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Gommans Campers V.o.f. zich het recht voor de

offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant

hieraan enige rechten kan ontlenen.

 1. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Gommans Campers V.o.f. slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of

elektronisch) heeft bevestigd.

Betalingen en betalingstermijn

 1. 1. Voor het reserveren van een startdatum (begin van de bouw) dient een aanbetaling van 15% gedaan te worden van de prijs de vermeld staat in de toegestuurde offerte. In deze aanbetalingsfactuur staat vermeld om welke startdatum het gaat.
 2. Na het voldoen van de aanbetaling heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Bij annulering van de opdracht door de klant na deze termijn is er geen restitutie van de aanbetaling mogelijk.
 3. Een startdatum kan worden verplaatst door de klant, dit moet minimaal 3 Maanden voor de start van de bouwdatum en deze mag maximaal 3 maanden opgeschoven worden. Bij verplaatsing van de startdatum moet een nieuwe offerte opgesteld worden ivm prijswijzigingen.
 4. uiterlijk 8 weken voor de start van de bouw dient de materialenfactuur van 55% voldaan te zijn. Dit zodat tijdig alle materialen ingekocht kunnen worden.
 5. De klant wordt eigenaar van de ingekochte goederen voor zijn/haar project zodra de materialenfactuur is betaald en de materialen zijn ingekocht door Gommans Campers V.o.f. Hierna is bij annuleren van het project door de klant geen restitutie van de materialenfactuur mogelijk. De klant krijgt na annulering de ingekochte goederen van zijn/haar project.
 6. Indien de startdatum van de bouw later is dan 3 maanden vanaf moment van tekenen, dan heeft Gommans Campers V.o.f. wegens risico op prijsstijgingen het recht de materialenfactuur eerder te factureren. Deze dient voldaan te worden binnen de betalingstermijn die op de factuur vermeld staat.
 7. Halverwege de bouw dient een tussentijdse uren factuur van 15% voldaan te worden.
 8. Bij de oplevering dient de laatste uren factuur voldaan de zijn, evenals verrekeningen door wijzigingen die gaande het project zijn plaatsgevonden.

9­­. Indien niet alle facturen zijn voldaan bij de oplevering, dan blijft het geleverde product als onderpand staan op locatie van Gommans Campers V.o.f. en kan deze niet worden meegenomen.

 1. Bij annulering van het project gedurende de bouw, dient te klant zowel de tussentijdse uren factuur als de opleveringsfactuur te voldoen, wegens vergoeding van de gemaakte uren en tevens als vergoeding voor de geleden winstderving die Gommans campers daardoor leidt.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Gommans Campers V.o.f. gerechtigd de wettelijke

rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor

handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een

maand voor een hele maand wordt gerekend.

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Gommans Campers V.o.f..

 1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Gommans Campers V.o.f. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan

zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Gommans Campers V.o.f. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Gommans Campers V.o.f., dan is hij

nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Gommans Campers V.o.f. te betalen.

Algemene afspraken

 1. Gommans campers V.o.f. is een bemiddelaar bij het zoeken van een geschikt voertuig, dit is een kosteloze service die wij

aanbieden. Gommans campers V.o.f. is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van een voertuig voor de startdatum. De Klant blijft eindverantwoordelijk voor het aanleveren van een voertuig voor de afgesproken startdatum.

 1. Gommans campers V.o.f. en klant spreken een datum af waarop gestart wordt met de bouw. Deze datum staat vermeldt in de aanbetalingsfactuur. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden nog aanspraak op gedaan worden wanneer een project later ingepland wordt dan 3 maanden na tekenen i.v.m. onvoorziene omstandigheden die vertraging op kunnen lopen.
 2. Tijdens de bouw van het project is het niet mogelijk om het project te bezichtigen, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. De gemiddelde productietijd van een project is 2 maanden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden noch aanspraak op gedaan worden gezien ieder project maatwerk is en Gommans campers V.o.f. afhankelijk is van toeleveranciers en derden.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Gommans Campers V.o.f. te

verrekenen met een vordering op Gommans Campers V.o.f..

Garantie

 1. 1. Op de campers die Gommans Campers V.o.f. bouwt zit 6 maanden garantie. Hieronder valt enkel de inboedel. Het voertuig zelf is hiervan uitgesloten.
 2. Schade ten gevolge van een ongeval of aanrijding of onzorgvuldig omgaan valt niet onder de garantie.
 3. De garantie vervalt wanneer de camper voor verhuur wordt aangeboden.
 4. Garantie is niet overdraagbaar op een kopende partij van de camper wanneer deze wordt verkocht.
 5. Onder garantie wordt verstaan dat Gommans Campers V.o.f. het beschadigde/defecte product hersteld naar werkende staat en wanneer dit niet mogelijk is, het product vervangt voor een soortgelijk product van dezelfde waarde en eigenschappen. 
 6. Beschadiging t.g.v. onzorgvuldig en/of inadequaat omgaan met het product valt niet onder de garantie.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Gommans Campers V.o.f. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door

Gommans Campers V.o.f. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Gommans Campers V.o.f. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te

onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant Gommans Campers V.o.f. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 1. Consumenten dienen Gommans Campers V.o.f. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen

hiervan op de hoogte te stellen.

 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Gommans Campers V.

o.f. in staat is hierop adequaat te reageren.

 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 2. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Gommans

Campers V.o.f. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Gommans Campers V.o.f..
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Gommans Campers V.o.f. ook daadwerkelijk

(tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Gommans Campers V.o.f. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk

aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Gommans Campers V.o.f.

verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Campers Campers V.o.f.

 1. Gommans Campers V.o.f. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die

schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Indien Gommans Campers V.o.f. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade

die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Gommans Campers V.o.f. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen of schade aan derden.

 1. Indien Gommans Campers V.o.f. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een

gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 1. Gommans Campers V.o.f. heft het recht om foto’s en video’s van het product van de klant te delen op sociale media zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Gommans Campers V.o.f. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in

artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Gommans Campers V.o.f. toerekenbaar tekortschiet in

de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de

ontbinding niet rechtvaardigt.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Gommans Campers V.o.f. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan

ontbinding pas plaatsvinden nadat Gommans Campers V.o.f. in verzuim is.

 1. Gommans Campers V.o.f. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn

verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Gommans Campers V.o.f.

kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen

niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming vanGommans Campers

V.o.f. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Gommans Campers V.o.f.kan worden

toegerekend in een van de wil van Gommans Campers V.o.f. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn

verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn

verplichtingen in redelijk-heid niet van Gommans Campers V.o.f. kan worden verlangd.

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Gommans Campers V.o.f. 1 of meer verplichtingen naar de klant

niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Gommans Campers V.o.f. er weer aan kan

voldoen.

 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 1. Gommans Campers V.o.f. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het

als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 1. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Gommans Campers V.o.f. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Gommans Campers V.o.f. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Gommans Campers V.o.f..

 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Gommans Campers V.o.f. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Campers Campers V.o.f. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor

houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend

anders voorschrijft.

Opgesteld op 01-06-2022

Contact

Gommans Campers V.O.F.
+31 85 080 5580
Voltaweg 14, 5482 TM Schijndel
info@gommanscampers.nl
KvK-nummer: 86011227